CListCtrl::SetTextColor

BOOL SetTextColor ( COLORREF cr );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

cr

COLORREF określając nowy kolor tekstu. Aby uzyskać informacje, zobacz COLORREF w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ustawia kolor tekstu formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetTextBkColor

Index