CListCtrl::SetItemState

BOOL SetItemState ( int nItem, LVITEM * pItem );

BOOL SetItemState ( int nItem, UINT nState, UINT nMask );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu, których stan ma zostać utworzona.

pItem

Adres z LVITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy. Struktury stateMask Członkowskie określa które Państwo bity zmiany i struktury Państwa Członkowskie zawiera nowe wartości dla tych bitów. Pozostali członkowie są ignorowane.

nState

Nowe wartości dla Państwo bity.

nMask

Maska określająca, które Państwo bity zmienić.

Uwagi

Zmienia stan elementu w formancie widoku listy.

Elementu "stan" jest wartość, która określa dostępność zapasu, wskazuje akcje użytkownika lub inny sposób odzwierciedla stan elementu. Formant widoku listy zmienia pewne bity stanu, na przykład gdy użytkownik wybierze element. Aplikacja może zmienić inne bity stanu, aby wyłączyć lub Ukryj element lub określić obraz nad powierzchnią lub Państwo.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemState

Index