CListCtrl::SetItemPosition

BOOL SetItemPosition ( int nItem, punkt pt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu, którego położenie ma zostać utworzona.

pt

A punkt Struktura określająca nowe położenie, w widoku współrzędne, towaru w lewym górnym rogu.

Uwagi

Przesuwa element do określonego położenia w formancie widoku listy. Formant musi znajdować się w ikonę lub małe ikony.

Jeśli formant widoku listy zostało zapisane w stylu LVS_AUTOARRANGE , widok listy jest rozmieszczone po pozycji elementu.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemPosition, CListCtrl::GetOrigin

Index