CListCtrl::SetItemData

BOOL SetItemData (int nItem, DWORD dwData );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nItem

Indeks elementu listy, którego dane ma zostać utworzona.

dwData

32-Bitowa wartość mają być skojarzone z elementem.

Uwagi

Ta funkcja ustala wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych skojarzony element określony przez nItem. Wartość ta jest członek fikcyjnymi LVITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemData

Index