CListCtrl::SetColumnOrderArray

BOOL SetColumnOrderArray (int iCount, LPINT piArray );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

piArray

Wskaźnik bufor zawierający wartości indeksu kolumn w formancie widoku listy (od lewej do prawej). Bufor musi być wystarczająco duży, aby zawierają całkowita liczba kolumn w formancie widoku listy.

iCount

Liczba kolumn w formancie widoku listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetColumnOrderArray, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetColumnOrderArray

Index