CListCtrl::SetColumn

BOOL SetColumn ( int nCol, const LVCOLUMN * pColumn );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nCol

Indeks kolumny, którego atrybuty mają być ustawione.

pColumn

Adres z struktury LVCOLUMN , który zawiera nową kolumnę atrybuty, jak opisano w zestawie SDK platformy. Struktura maski Członkowskie określa, która kolumna atrybuty, aby ustawić. Jeśli członek maski określa wartość LVCF_TEXT , struktury pszText członek jest adres ciąg zakończony wartością zerową i struktury cchTextMax Członkowskie jest ignorowany.

Uwagi

Ustawia atrybuty kolumny widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetColumn

Index