CListCtrl::SetBkColor

BOOL SetBkColor ( COLORREF cr );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

cr

Kolor tła, aby ustawić lub wartość CLR_NONE brak koloru tła. Formanty widoku listy z kolorów tła Przerysowuje się znacznie szybciej niż w bez kolorów tła. Aby uzyskać informacje, zobacz COLORREF w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ustawia kolor tła formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetBkColor

Index