CListCtrl::GetSubItemRect

BOOL GetSubItemRect (int towaru, int iSubItem, int n&AreaCRectamp;REF);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

towaru

Indeks elementu nadrzędnego podelement.

iSubItem

Indeks opartych na jeden podelement.

nArea

Określa część prostokąta obwiedni (o podelementu widoku listy) mają zostać pobrane. (Ikony, etykiety lub oba) część prostokąta obwiedni jest określony przez zastosowanie operatory operator OR do jednego lub więcej z następujących wartości:

ref

Odwołanie do obiektu CRect , który zawiera współrzędne podelement przez stanowią granic prostokąt.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetSubItemRect, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index