CListCtrl::GetItemText

int GetItemText ( int nItem, int nSubItem, LPTSTR lpszText, int nLen ) stała;

CString GetItemText (int nItem, int nSubItem ) stała;

Wartość zwracany

Wersja zwracanie int zwraca długość ciągu pobrane.

Wersja powrotu CString zwraca tekst elementu.

Parametry

nItem

Indeks elementu, której tekst ma być pobrana.

nSubItem

Określa podelement, której tekst ma być pobrana.

lpszText

Wskaźnik na ciąg znaków, który ma otrzymać tekstu elementu.

nLen

Długość buforu wskazywanego przez lpszText.

Uwagi

Pobiera tekst elementu widoku listy lub podelement. Jeśli nSubItem jest równe zero, funkcja ta pobiera etykietę elementu; Jeśli nSubItem jest niezerowa, pobiera tekst podelement. Więcej informacji na temat argumentu podelement, można znaleźć w omówieniu LVITEM struktury w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItem

Index