CListCtrl::GetItemData

DWORD GetItemData (int nItem ) stała;

Wartość zwracany

Wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych skojarzone z określonego elementu.

Parametry

nItem

Indeks elementu listy, którego dane są pobierane.

Uwagi

Funkcja ta pobiera wartość specyficzne dla aplikacji 32-bitowych skojarzony element określony przez nItem. Wartość ta jest członek fikcyjnymi LVITEM struktury, jak opisano w zestawie SDK platformy

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemData

Index