CListCtrl::GetCheck

BOOL GetCheck (int nItem ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element jest zaznaczony, w przeciwnym razie 0.

Parametry

nItem

Indeksu elementu formantu listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetCheckState, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetCheck

Index