CListCtrl::EnsureVisible

BOOL EnsureVisible ( int nItem, BOOL bPartialOK );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu widoku listy, który ma być widoczny.

bPartialOK

Określa, czy dopuszczalne jest częściowe widoczności.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji dla zapewnienia, że element widoku listy przynajmniej częściowo widoczne. Formantu widoku listy jest przewijane, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli parametr bPartialOK jest niezerowa, nie przewijania występuje, jeśli element jest częściowo widoczne.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::Scroll

Index