CListCtrl::DeleteItem

BOOL DeleteItem ( int nItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Określa indeks element, który ma być usunięty.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć element z listy kontrolą widoku.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::InsertItem, CListCtrl::DeleteAllItems

Index