CListCtrl::DeleteColumn

BOOL DeleteColumn ( int nCol );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nCol

Indeks kolumny skreśla się.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć kolumnę z formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::InsertColumn, CListCtrl::DeleteAllItems

Index