CListCtrl::DeleteAllItems

BOOL DeleteAllItems ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć wszystkie elementy z formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::InsertItem, CListCtrl::DeleteItem

Index