CListCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

dwStyle

Określa styl formantu listy. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu listy kontrolą. Zobacz sekcję Spostrzeżenia listę możliwych stylów.

rect

Określa rozmiar i położenie formantu listy. Może to być albo obiekt CRect lub struktury RECT.

pParentWnd

Określa formant listy okno nadrzędne, zazwyczaj CDialog. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu listy.

Uwagi

Można skonstruować CListCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy formantu widoku listy wstawionego elementu i dołączona do obiektu CListCtrl.

Parametr dwStyle może być kombinacją następujących wartości:

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::CListCtrl

Index