CListBox::SetItemHeight

int SetItemHeight ( int nIndex, UINT cyItemHeight );

Wartość zwracany

LB_ERR Jeżeli indeks lub wysokość jest nieprawidłowy.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu w polu listy. Ten parametr jest używany tylko wtedy, gdy w polu listy styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE ; w przeciwnym wypadku powinna być ustawiona na 0.

cyItemHeight

Określa wysokość w pikselach, zapas.

Uwagi

Aplikacja wywołuje funkcję Państwa SetItemHeight do ustawiania wysokości pozycje w polu listy. Jeśli pole listy ma styl LBS_OWNERDRAWVARIABLE , ta funkcja ustala wysokość elementu określonej przez nIndex. W przeciwnym przypadku ta funkcja ustala wysokość wszystkich elementów w polu listy.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetItemHeight, LB_SETITEMHEIGHT

Index