CListBox::SetCaretIndex

int SetCaretIndex ( int nIndex, BOOL bScroll = TRUE );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa indeksu elementu do odbierania prostokąt fokusu w polu listy.

bScroll

Jeśli ta wartość jest równa 0, element jest przewijane, dopóki jest całkowicie widoczna. Jeżeli wartość ta nie jest 0, element jest przewijane do przynajmniej częściowo widoczne.

Uwagi

Aplikacja wywołuje funkcję SetCaretIndex Członkowskich w prostokąt fokusu w pozycji pod określonym indeksem pole listy wielokrotnego wyboru. Jeśli element nie jest widoczny, jest przewijane w widoku.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetCaretIndex, LB_SETCARETINDEX

Index