CListBox::SelItemRange

int SelItemRange ( BOOL bWybierz, int nFirstItem, int nLastItem );

Wartość zwracany

LB_ERR jeśli wystąpi błąd.

Parametry

bWybierz

Określa, jak ustawić zaznaczenie. Jeśli bWybierz ma wartość TRUE, ciąg jest zaznaczone i wyróżnione; Jeśli Fałsz, podświetlenie zostanie usunięty i ciągu jest już zaznaczone.

nFirstItem

Określa indeksu pierwszego elementu, aby ustawić.

nLastItem

Określa indeksu ostatniego elementu, aby ustawić.

Uwagi

Zaznacza kilka kolejnych elementów w polu listy wielokrotnego wyboru.

Użyj tej funkcji członek tylko z pola listy wielokrotnego wyboru. Jeśli musisz zaznaczyć tylko jeden element w pole listy wielokrotnego wyboru — oznacza to, że jeśli nFirstIem jest równa nLastItem — zamiast tego wywołania funkcji członek SetSel.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LB_SELITEMRANGE, CListBox::GetSelItems

Index