CListBox::MeasureItem

wirtualne nieważne MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametry

lpMeasureItemStruct

Długie wskaźnika do struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy tworzone jest pole listy z styl rysowania przez właściciela.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa i wypełnienia w strukturze MEASUREITEMSTRUCT , aby poinformować system Windows o wymiarach pola listy. Jeśli pole listy jest utworzonej przy użyciu stylu LBS_OWNERDRAWVARIABLE , ramy wymaga tej funkcji członek dla każdego elementu w polu listy. W przeciwnym razie członek ten jest nazywany tylko raz.

Dla dalszych informacji o używaniu stylów LBS_OWNERDRAWFIXED w polu listy rysowania przez właściciela, utworzone za pomocą funkcji członek SubclassDlgItem CWndzapoznać się z omówieniem technicznym Uwaga 14.

Zobacz CWnd::OnMeasureItem opis struktury MEASUREITEMSTRUCT .

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListBox::CompareItem, CWnd::OnMeasureItem, CListBox::DrawItem, CListBox::DeleteItem

Index