CListBox::ItemFromPoint

UINT ItemFromPoint (CPoint ptBOOL&bOutside) stała;

Wartość zwracany

Indeks elementu najbliższego punktu, określone w pkt..

Parametry

pt

Punkt dla którego do znalezienia najbliższego elementu, określony względem lewego górnego rogu obszaru klienckiego pole listy.

bOutside

Odwołanie do zmiennej BOOL , która zostanie ustawiony na TRUE , jeśli pt znajduje się poza obszarem klienckim pola listy, wartość FALSE , jeśli pt znajduje się wewnątrz obszaru klienckiego pole listy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia pozycji pola listy najbliższego punktu, określone w pkt.. Można użyć tej funkcji do ustalenia, który element pola listy przesuwa kursor myszy nad.

Uwaganbsp;  Ponieważ komunikat Win32 LB_ITEMFROMPOI&NT działa tylko z systemem Windows 95, ItemFromPoint, która otacza wiadomości Win32 również działa tylko z systemem Windows 95.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::GetItemRect, LB_ITEMFROMPOINT

Index