CListBox::InsertString

int InsertString ( int nIndex, LPCTSTR lpszItem );

Wartość zwracany

Indeksu stanowiska, w którym został wstawiony ciąg. Wartość zwracany jest LB_ERR , jeśli wystąpi błąd; wartość zwracany jest LB_ERRSPACE , jeśli dostępnych do przechowywania nowy ciąg znaków jest za mało miejsca.

Parametry

nIndex

Określa indeksu pozycji do wstawienia ciągu. Jeśli ten parametr jest –1, ciąg dodaje się na końcu listy.

lpszItem

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który ma być wstawiony.

Uwagi

Wstawia ciąg w polu listy. W odróżnieniu od funkcji Państwa addString() InsertString nie powodują listy styl LBS_SORT sortowania.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::AddString, LB_INSERTSTRING

Index