CListBox::FindStringExact

int FindStringExact ( int nIndexStart, LPCTSTR lpszFind ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks pasujący element lub LB_ERR Jeśli wyszukiwanie nie powiodła się.

Parametry

nIndexStart

Określa indeksu elementu przed pierwszy element ma być przeszukiwany. Podczas wyszukiwania osiągnie dolnej części pola listy, to nadal od górnej krawędzi pola listy Wróć do pozycji określonej przez nIndexStart. Jeśli nIndexStart jest –1, pole całej listy jest przeszukiwany od początku.

lpszFind

Wskazuje ciąg zakończony zerem, aby wyszukać. Ten ciąg może zawierać pełną nazwę pliku, łącznie z rozszerzeniem. W wyszukiwaniu nie jest uwzględniana wielkość liter, więc ciąg może zawierać kombinację wielkich i małych liter.

Uwagi

Aplikacja wywołuje funkcję Państwa FindStringExact aby znaleźć ciągu pierwszego pola listy, który pasuje do ciągu określonego w lpszFind. Jeśli pole listy został utworzony styl rysowania przez właściciela, ale bez stylu LBS_HASSTRINGS funkcję Państwa FindStringExact próbuje dopasować wartość liczbę na wartość lpszFind.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::FindString, LB_FINDSTRING, LB_FINDSTRINGEXACT

Index