CListBox::FindString

int FindString ( int nStartAfter, LPCTSTR lpszItem ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu pasujący element lub LB_ERR Jeśli wyszukiwanie nie powiodła się.

Parametry

nStartAfter

Zawiera indeksu elementu przed pierwszy element ma być przeszukiwany. Podczas wyszukiwania osiągnie dolnej części pola listy, to nadal od górnej krawędzi pola listy Wróć do pozycji określonej przez nStartAfter. Jeśli nStartAfter jest –1, pole całej listy jest przeszukiwany od początku.

lpszItem

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który zawiera prefiks do wyszukiwania. Wyszukiwanie jest sprawa niezależnych, więc ten ciąg może zawierać kombinację wielkich i małych liter.

Uwagi

Odnajduje pierwszy ciąg w polu listy, zawierający określony prefiks bez zmieniania zaznaczenie pola listy. Użyj funkcji członek SelectString zarówno Znajdź i zaznacz ciąg.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::SelectString, CListBox::AddString, CListBox::InsertString, LB_FINDSTRING

Index