CListBox::DeleteItem

wirtualne nieważne DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

Parametry

lpDeleteItemStruct

Długie wskaźnik Windows DELETEITEMSTRUCT strukturę, która zawiera informacje na temat usunięty element.

Uwagi

Nazywane w ramach, gdy użytkownik usuwa element z obiektu CListBox rysowania przez właściciela lub niszczy pola listy. Domyślna implementacja tej funkcji nie działają. Zastąpić tę funkcję do rysowania pole listy rysowania przez właściciela, w razie potrzeby.

Zobacz CWnd::OnDeleteItem opis struktury DELETEITEMSTRUCT.

Omówie&nie CListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListBox::CompareItem, CWnd::OnDeleteItem, CListBox::DrawItem, CListBox::MeasureItem, :: DeleteItem

Index