Członkowie klasy CInternetSession

Budowa

CInternetSession Obiekt CInternetSession.

Atrybuty

QueryOption Zapewnia to możliwe twierdzi sprawdzania błędów.
SetOption Ustawia opcje dla sesji internetowej.
OpenURL Analizuje i otwiera adresu URL.
GetFtpConnection Otwiera sesję FTP na serwerze. Loguje użytkownika.
GetHttpConnection Otwiera serwera HTTP dla aplikacji, która próbuje otworzyć połączenia.
GetGopherConnection Otwiera serwer gopher dla aplikacji, która próbuje otworzyć połączenia.
EnableStatusCallback Ustanawia rutynowe wywołania zwrotnego stanu. EnableStatusCallback jest wymagany dla operacji asynchronicznych.
ServiceTypeFromHandle Pobiera typ usługi dojścia Internet.

Operacje

GetContext Pobiera wartość kontekst dla Internetu lub sesji aplikacji.
Zamknij Zamyka połączenie z Internetem, podczas sesji internetowej jest zakończone.
SetCookie Ustawia plik cookie dla podanego adresu URL.
GetCookie Zwraca pliki cookie dla podanego adresu URL i wszystkich jego rodzica adresy URL.
GetCookieLength Pobiera zmienną długość pliku cookie przechowywane w buforze.

Overridables
OnStatusCallback Aktualizuje stan operacji, jeśli włączone jest wywołanie zwrotne stanu.

Operatory
operatora HINTERNET Uchwyt do bieżącej sesji internetowej.

Omówienie CInternetSession |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index