CInternetSession::SetCookie

statyczne BOOL SetCookie (LPCSTR pstrUrl, LPCTSTR pstrCookieName, LPCTSTR pstrCookieData );

Wartość zwracany

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, lub FALSE w przeciwnym wypadku. Aby uzyskać kod błędu, wywołanie GetLastError.

Parametry

pstrUrl

Wskaźnik ciąg zakończony znakiem null, który określa adres URL, dla którego ustala się plik cookie.

pstrCookieName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku cookie.

pstrCookieData

Wskaźnik ciąg zawierający dane rzeczywiste ciąg ma być skojarzony z adresem URL.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 InternetSetCookie, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Zobacz też CInternetSession::GetCookieLength, CInternetSession::GetCookie

Index