CInternetSession::QueryOption

BOOL QueryOption (DWORD dwOption, elementem LPVOID Sprawdzanie, LPDWORD lpdwBufLen ) stała;

BOOL QueryOption (DWORD dwOptionDWORD&dwValue) stała;

Wartość zwracany

Jeśli operacja się powiodła, zwracana jest wartość true . Jeśli wystąpi błąd, zwracana jest wartość false . Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

dwOption

Opcja Internet do kwerendy. Zobacz InternetQueryOption w zestawie SDK platformy, aby uzyskać listę możliwych opcji.

sprawdzanie

Bufor, który odbierze ustawienie opcji.

lpdwBufLen

Wskaźnik DWORD zawierających długość Sprawdzanie. Zwrot zawiera długość danych umieszczonych na Sprawdzanie.

dwValue

Wysłane do QueryOption w miejsce Sprawdzanie.

Uwagi

Zapewnia, że pięć możliwych twierdzi dla podstawowego sprawdzania błędów.

Patrz: CInternetSession::SetOption aby wybrać i ustawić opcję określonych w kwerendzie.

Możliwe ustawienia INTERNET_OPTION_HANDLE_TYPE są następujące:

Omówienie CInternetSession |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession::ServiceTypeFromHandle, CInternetSession::SetOption

Index