CInternetSession::GetCookie

statyczne BOOL GetCookie (LPCSTR pstrUrl, LPCTSTR pstrCookieName, LPTSTR pstrCookieData, DWORD dwBufLen );

st&atyczne BOOL GetCookie (LPCSTR pstrUrl, LPCTSTR pstrCookieNameCStringamp;strCookieData );

Wartość zwracany

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, lub FALSE w przeciwnym wypadku. Jeżeli połączenie nie powiedzie się, wywołania funkcji Win32 GetLastError aby ustalić przyczynę błędu. Stosuje się następujące wartości błędu

Parametry

pstrUrl

Wskaźnik ciąg zawierający adres URL.

pstrCookieName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę pliku cookie można uzyskać określony adres URL.

pstrCookieData

W pierwszym przeciążenie wskaźnik ciąg zawierający adres buforu, który otrzymuje dane pliku cookie. Ta wartość może być zerowa. W drugim przeciążenia, odwołanie do obiektu CString do odbierania danych plików cookie.

dwBufLen

Zmienna, określając rozmiar buforu pstrCookieData . Jeśli funkcja, bufor otrzymuje kwotę dane skopiowane do buforu pstrCookieData . Jeśli pstrCookieData ma wartość NULL, ten parametr otrzymuje wartość, która określa rozmiar buforu niezbędne do skopiowania wszystkich danych plików cookie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie funkcji Win32 InternetGetCookie , zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W drugim przeciążenie MFC pobiera dane pliku cookie do dostarczony obiekt CString.

Zobacz też CInternetSession::GetCookieLength, CInternetSession::SetCookie

Index