CInternetConnection::CInternetConnection

CInternetConnection (CInternetSession * pSession, LPCTSTR pstrServer, INTERNET_PORT nPort = INTERNET_INVALID_PORT_NUMBER, DWORD dwContext = 1);

Parametry

pSession

Wskaźnik do obiektu CInternetSession.

pstrServer

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę serwera.

nPort

Numer, który identyfikuje portu internetowego dla tego połączenia.

dwContext

Identyfikator kontekstu dla obiektu CInternetConnection . Aby uzyskać więcej informacji na temat dwContext , zobacz uwagi.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywołany, kiedy tworzony jest obiekt CInternetConnection.

Nigdy nie wywołania CInternetConnection samodzielnie; Zamiast tego wywołania funkcji członek CInternetSession dla typu połączenia, które chcesz ustanowić:

Wartością domyślną parametru dwContext jest wysyłany przez MFC CInternetConnection-pochodną obiektu obiekt CInternetSession , który utworzył InternetConnection-pochodnych obiektu. Domyślne jest ustawione na 1; Jednakże można jawnie przypisać identyfikator specyficzny kontekst w konstruktorze CInternetSession dla połączenia. Obiekt i wszelkich prac, które nie zostaną skojarzone z tym identyfikatorem kontekstu. Identyfikator kontekstu jest zwracana do CInternetSession::OnStatusCallback zapewnienie stanu obiektu, z którym jest identyfikowany. Zobacz artykuł Pierwsze kroki w Internecie: WinInet uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikatora kontekstu.

Omówienie CInternetConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetSession, CGopherConnection, CFtpConnection, CHttpConnection

Index