CImageList::Remove

BOOL Usuń ( int nImage );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu do usunięcia.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do usunięcia obrazu z obiektu Lista obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::DeleteImageList

Index