CImageList::GetImageInfo

BOOL GetImageInfo ( int nImage, IMAGEINFO * pImageInfo ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nImage

Indeksu obrazu.

pImageInfo

Wskaźnik do struktury IMAGEINFO , odbierająca informacji o obrazie. Informacje zawarte w tej struktury mogą służyć do bezpośrednio manipulować bitmapy obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania informacji o obrazie.

Struktura IMAGEINFO zawiera informacje o obrazie na liście obrazów.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::GetImageCount

Index