CImageList::DragEnter

statyczne BOOL DragEnter ( CWnd * pWndLock, CPoint pkt );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pWndLock

Wskaźnik do okna, które jest właścicielem obrazu przeciągnij.

punkt

Pozycji, w której do wyświetlania obrazu przeciągania. Współrzędne są ustalane względem lewego górnego rogu okna (nie obszaru klienckiego).

Uwagi

Podczas operacji przeciągania blokad aktualizuje aby oknie określonej przez pWndLock i wyświetla obraz przeciągnij w pozycji określonej w ppkt.

Współrzędne są ustalane względem górnego lewego rogu okna, więc trzeba skompensować szerokości okna elementów, takich jak obramowanie, pasek tytułu i pasek menu, określając współrzędne.

Jeśli pWndLock ma wartość NULL, funkcja ta zwraca obrazu w kontekście wyświetlania skojarzonego z okna pulpitu, a współrzędne są ustalane względem górnego lewego rogu ekranu.

Ta funkcja blokuje wszystkie inne aktualizacje danego okna podczas operacji przeciągania. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dowolnego rysunku podczas operacji przeciągania, takich jak wyróżnianie docelową operacji przeciągania i upuszczania, można tymczasowo ukryć obraz przeciągany przy użyciu funkcji CImageList::DragLeave.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove, CImageList::DragLeave

Index