CImageList::Attach

BOOL Dołącz ( HIMAGELIST hImageList );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli załącznik został pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hImageList

Uchwyt do obiektu Lista obrazów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do dołączenia lista obrazu do obiektu CImageList.

Omówie&nie CImageList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList::Detach, CImageList::GetSafeHandle

Index