CHttpServerContext::WriteClient

BOOL WriteClient (elementem LPVOID lpvBuffer, LPDWORD lpdwBytes, DWORD dwReserved = 0);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji systemu Windows GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

lpvBuffer

Wskaźnik do buforu, gdzie danych ma być napisany.

lpdwBytes

Wskaźnik DWORD, przechowujący liczba znaków do zapisu z bufora odwołuje się buforu.

dwReserved

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek niezwłocznie wysyłanie informacji do klienta HTTP. Na przykład za pomocą WriteClient wysłać komunikat o błędzie.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServerContext::ReadClient

Index