CHttpServerContext::ReadClient

BOOL ReadClient (elementem LPVOID lpvBuffer, LPDWORD lpdwSize );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0. Jeśli gniazda używane przez serwer do nasłuchiwania klienta jest zamknięta, będzie zwracać zera ale z zero bajtów odczyt.

Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji systemu Windows GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

lpvBuffer

Wskaźnik do obszaru buforu do otrzymania żądanych informacji.

lpdwSize

Wskaźnik DWORD wskazująca liczbę bajtów dostępnych w buforze. Zwrot *lpdwSize będzie zawierać liczbę bajtów faktycznie przekazanym do buforu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do odczytu informacji z treści żądania HTTP klienta sieci Web do buforu dostarczonych przez obiekt wywołujący. ReadClient może być używany do odczytywania danych z formularza HTML, który używa metody POST. Jeżeli więcej niż *lpdwSize bajty są natychmiast dostępne do odczytu, ReadClient zwróci po przeniesieniu tej kwoty dane w buforze. Inaczej będzie blokowanie przychodzących danych i poczekaj, aż do staje się dostępna ilość miejsca w buforze.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServerContext::WriteClient

Index