CHttpFilterContext::WriteClient

BOOL WriteClient (elementem LPVOID lpvBuffer, LPDWORD lpdwBytes, DWORD dwReserved = 0);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0. Jeśli 0, należy użyć funkcji systemu Windows GetLastError aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

lpvBuffer

Wskaźnik bufor zawierający dane.

lpdwBytes

Wskaźnik DWORD zawierające liczbę bajtów, które zapisu z bufora.

dwReserved

Zarezerwowane do użycia w przyszłości. Musi być równy 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek natychmiast wysłać dane surowe klientowi.

Omówienie CHttpFilterContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT, CHttpServerContext::WriteClient

Index