CHttpFilterContext::AddResponseHeaders

BOOL AddResponseHeaders (LPTSTR lpszHeaders, DWORD dwReserved = 0);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0.

Parametry

lpszHeaders

Wskaźnik ciąg zawierający nagłówki dodać.

dwReserved

Zarezerwowane do użycia w przyszłości. Musi być równy 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać nagłówek odpowiedzi HTTP. Ciąg nagłówka jest zawarty w lpszHeaders. Zobacz wartość HSE_REQ_SEND_RESPONSE_HEADER , opisano w temacie CHttpServerContext::ServerSupportFunction , aby uzyskać informacje dotyczące sposobu obiektu CHttpServer dostarcza informacje nagłówka odpowiedzi serwera HTTP.

Omówienie CHttpFilterContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index