CHttpFile::SendRequest

BOOL wysłanie żądanie (LPCTSTR pstrHeaders = NULL, DWORD dwHeadersLen = 0, elementem LPVOID lpOptional = NULL, DWORD dwOptionalLen = 0 );
Rzut (CInternetException)

BOOL wysł&anie żądanie (CStringamp;strHeadersElementem LPVOIDlpOptional= NULL, DWORDdwOptionalLen = 0 );
Rzut (CInternetException)

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, ustalić przyczynę awarii poprzez zbadanie thrown obiektu CInternetException.

Parametry

pstrHeaders

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę nagłówków do wysłania.

dwHeadersLen

Długość nagłówki określone przez pstrHeaders.

lpOptional

Wszelkie dane opcjonalne, aby wysłać natychmiast po nagłówki żądania. Jest to zazwyczaj używany dla operacji POST i PUT . To może być NULL jeśli nie ma żadnych danych opcjonalnych do wysłania.

dwOptionalLen

Długość lpOptional.

strHeaders

Ciąg zawierający nazwę nagłówki żądania wysyłane.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby wysłać żądanie do serwera HTTP.

Omówie&nie CHttpFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CInternetFile, CHttpFile::SendRequestEx

Index