CHotKeyCtrl::GetHotKey

DWORD GetHotKey ( ) stała;

nieważne GetHotKey ( program WORD amp;wVirtualKeyCode, Program WORD &wModifiers ) stała;

Wartość zwracany

W pierwszego użycia powyżej DWORD zawierająca flagi kodu i modyfikator klucza wirtualnego. Słowo bity jest kod klucza wirtualnego, a program word wysokich numerach jest flag modyfikujących. HIWORD i LOWORD tę wartość 32-bitowe mogą być używane jako parametry w funkcji członek SetHotKey.

Parametry

wVirtualKeyCode

Kod klucza wirtualnej gorąco klucza.

wModifiers

Modyfikator flagi wskazujące klucze, używany w połączeniu z wVirtualKeyCode, zdefiniuj gorąco kombinacji klawiszy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania kodu klucza wirtualnego i modyfikator flagi klawisz dostępu z klucza podgrzewania.

Flag modyfikujących może być kombinacją następujących wartości:

Omówie&nie CHotKeyCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHotKeyCtrl::SetHotKey

Index