CHotKeyCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli inicjalizacja została pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa styl gorąco formantu klucza. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu.

rect

Określa rozmiar i położenie gorąco kontroli kluczowych. Może to być obiektem CRect lub strukturą RECT.

pParentWnd

Określa gorąco kontroli klucza nadrzędnego okna, zazwyczaj CDialog. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator gorąco kontroli kluczowych.

Uwagi

Podczas konstruowania obiektu CHotKeyCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy podgrzewania klucza i dołącza go do obiektu CHotKeyCtrl.

Omówie&nie CHotKeyCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHotKeyCtrl::CHotKeyCtrl

Index