CHeaderCtrl::GetOrderArray

BOOL GetOrderArray (LPINT piArray, int iCount = -1);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

piArray

Wskaźnik na adres buforu, który otrzyma wartości indeksu elementów w formancie nagłówka, w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się od lewej do prawej.

iCount

Numer nagłówka kontroli towarów.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_GETORDERARRAY, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Jest on podawany do obsługi, nagłówek elementu zamawianie.

Jeśli używasz iCountdomyślną wartość, GetOrderArray wypełnia parametru, wykorzystując GetItemCount.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::SetOrderArray, CHeaderCtrl::OrderToIndex

Index