CHeaderCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect (int nIndex, LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Indeksu elementu formantu nagłówka.

lpRect

Wskaźnik na adres struktury RECT , który otrzymuje dane prostokąta obwiedni.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 HDM_GETITEMRECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index