CHeaderCtrl::DrawItem

nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Wskaźnik DRAWITEMSTRUCT struktury opisującym element, który ma być malowane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt rysowania przez właściciela nagłówka kontroli zmian. Członek itemAction struktury DRAWITEMSTRUCT definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CHeaderCtrl rysowania przez właściciela.

Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct , zanim ta funkcja Członkowskim kończy.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::OnDrawItem

Index