CHeaderCtrl::DeleteItem

BOOL DeleteItem ( int nienastawionych );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nienastawionych

Określa indeksu elementu do usunięcia.

Uwagi

Usuwa element z formantu nagłówka.

Omówie&nie CHeaderCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHeaderCtrl::InsertItem

Index