CGopherConnection::GetAttribute

BOOL GetAttribute (LPGOPHER_ATTRIBUTE_TYPEamp;lpTypeCStringstrRequestedAttributes, CGopherLocator &refLocator );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; przeciwnym razie 0. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, funkcji Win32 GetLastError może być wywołana aby ustalić przyczynę błędu.

Parametry

lpType

Wskaźnik do struktury GOPHER_ATTRIBUTE_TYPE . Zobacz ActiveX SDK uzyskać więcej informacji dotyczących tej struktury.

strRequestedAttributes

Ciąg rozdzielany spacjami, określając nazwy wymaganych atrybutów.

refLocator

Odwołanie do obiektu CGopherLocator.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do pobierania konkretny atrybut informacji o elemencie z serwera protokołu gopher.

Omówienie CGopherConnection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherLocator

Index