CFtpFileFind::FindNextFile

wirtualny BOOL FindNextFile);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ma więcej plików; wartość zero, jeśli jest to ostatni plik i poprzednie wywołanie FindFile lub FindNextFile zwrócił niezerową. Pobierz rozszerzone informacje o błędach, wywołania funkcji Win32 GetLastError.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby kontynuować wyszukiwanie plików rozpoczęte w wyniku wywołania funkcji składowej FindFile . Ta funkcja musi wywołać co najmniej raz przed wywołaniem funkcji atrybut.

FindNextFile otacza funkcji Win32 FindNextFile.

Omówienie CFtpFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFileFind

Index