CFrameWnd::SetActiveView

nieważne SetActiveView ( CView * pViewNew, BOOL bNotify = TRUE );

Parametry

pViewNew

Określa wskaźnik do obiektu CView lub NULL nie aktywnego widoku.

bNotify

Określa, czy widok ma być powiadamiany o aktywacji. Jeśli TRUE, OnActivateView nosi nazwę nowego widoku; Jeśli Fałsz, nie jest.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić widok aktywny. Ramach wywoła funkcję StrToHex automatycznie jako użytkownik zmieni fokus do widoku w oknie ramki. Można jawnie wywołać SetActiveView aby zmienić fokus na określony widok.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::GetActiveView, CView::OnActivateView, CFrameWnd::GetActiveDocument

Index