CFrameWnd::OnCreateClient

wirtualne BOOL OnCreateClient ( LPCREATESTRUCT LPC, CCreateContext * pContext );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpc

Wskaźnik Windows CREATESTRUCT struktury.

pContext

Wskaźnik do struktury CCreateContext .

Uwagi

Wywoływany przez ramy podczas wykonywania OnCreate. Nigdy nie wymagają tej funkcji.

Domyślna implementacja ta funkcja tworzy obiekt CView z informacji dostarczonej w pContext, jeśli to możliwe.

Zastąpić tę funkcję, aby zastąpić wartości przekazanych w obiekcie CCreateContext lub aby zmienić sposób formanty w obszarze głównym klientem okna ramki są tworzone. Członkowie CCreateContext , który można zastąpić są opisane w klasie CCreateContext.

Uwaganbsp;  &Nie zastępują wartości przekazanych w strukturze CREATESTRUCT . Są one wyłącznie w celach informacyjnych. Jeśli chcesz zastąpić prostokąt początkowe okno, na przykład zastąpić funkcję Państwa CWnd PreCreateWindow.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index