CFrameWnd::OnContextHelp

afx_msg nieważne OnContextHelp ( );

Uwagi

Aby włączyć Pomoc kontekstowa, należy dodać

ON_COMMAND (ID_CONTEXT_HELP, OnContextHelp)

oświadczenie do swojej klasy CFrameWnd wiadomości mapę i również dodać wpis tabeli akceleratora, zazwyczaj SHIFT + F1, aby włączyć tę funkcję Państwa.

Jeżeli aplikacji kontenera OLE, OnContextHelp umieszcza wszystkie elementy w miejscu zawartych wewnątrz ramki obiektu okna w trybie pomocy. Kursor zmienia się strzałką i znak zapytania, a użytkownik może następnie przesuń wskaźnik myszy i naciśnij lewy przycisk Wybierz okno dialogowe, okna, menu lub przycisku polecenia. Ta funkcja Członkowskich wywołuje funkcję Windows WinHelp w kontekście pomocy obiektu pod kursorem.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::OnHelp, CWinApp::WinHelp

Index